Om Diamanten

Diamanten är ett svenskspråkigt nätverk för briljanta ledande kvinnor. Vårt syfte är att stödja ledarskapsfärdigheterna hos våra medlemmar, skapa nya kontakter, dela erfarenheter samt att ge inspiration för dem som vill vidare i karriären. Samtidigt vill vi främja Finlands nordiska värderingar, identitet och position nationellt och internationellt.

Diamanten ordnar själv eller i samarbete med andra relevanta instanser olika sammankomster och diskussionstillställningar, föredrag för erfarenhetsutbyte och seminarier. Totalt arrangerar vi ca 4-6 träffar per år med intressanta föreläsare från samhällets olika sektorer. Dessutom ordnar vi årligen ett högklassigt mentorprogram.

Styrelsen

Diamantens verksamhet leds av en styrelse vars mandatperiod är två år. Efter årsmötet 2023 inledde styrelsen sitt arbete under ledning av ordförande Sara Eklund och vice ordförande Veronica Palmgren.

Sara Eklund, Ordförande
Sara Eklund, Ordförande

Global Head GTM Enablement & Productivity, Senior Director

Nellie Nyberg, Ekonomiansvarig
Nellie Nyberg, Ekonomiansvarig

Partner, Comodo Apartments

Elisabeth Stenman-Haltia
Elisabeth Stenman-Haltia

Specialiståklagare, Södra Finlands Åklagardistrikt

Micaela Thorström, Programansvarig
Micaela Thorström, Programansvarig

Legal Counsel, Governance, Stora Enso

Minna Åkerholm
Minna Åkerholm

Investor Relations Director, Infinited Fiber Company

Maria Sanmark
Maria Sanmark

Director, Business development, Nordic, Likewize

Veronica Palmgren
Veronica Palmgren

Director, Sustainable Finance and Corporate Sustainability Advisory, KPMG Finland

Sandra Ahtinen, Verksamhetskoordinator
Sandra Ahtinen, Verksamhetskoordinator

Ofta frågat om Diamanten

Vad är Diamanten?

Diamanten är ett svenskspråkigt nätverk för ledande kvinnor från samhällets alla sektorer.

Vad har jag för nytta av att vara medlem i Diamanten?

Nätverkets syfte är att stödja ledarskapsfärdigheterna hos sina medlemmar, skapa nya kontakter, dela erfarenheter samt att ge inspiration för dem som vill vidare i karriären.

Hur blir jag medlem i Diamanten?

Här på vår webbsida finns en ansökningsblankett som du fyller i och sänder till styrelsen för behandling. Dessutom skall du ha en rekommendation från två Diamanter.

För närvarande är medlemsavgiften 75 euro per år.

Vilka är kraven för att bli medlem i Diamanten?

Styrelsen antar nya medlemmar på basen av en samlad bedömning av sökandes meriter. Den som antas skall ha en betydande ställning inom sitt verksamhetsområde eller inneha en ledande position antingen som högsta chef eller som direktör med ansvar för ett betydande område. Alternativt skall den sökande inneha en eller flera styrelseposter eller andra förtroendeuppdrag. Den som antas förväntas vara beredd att agera mentor inom föreningens mentorprogram, och ha den erfarenhetsbas som krävs för det, eller vara villig att åta sig förtroendeuppdrag inom föreningen.

Styrelsens uppgift är att trygga att medlemskårens mångfald stöder föreningens syfte. 

Diamantens officiella språk är svenska, men personer med annat modersmål är välkomna som medlemmar och att ta del av Diamantens verksamhet.

Hurdana aktiviteter ordnar Diamanten?

Diamantens medlemmar sammanträder 4-6  gånger årligen för att diskutera aktuella ledarskapsfrågor eller annat av intresse, och lyssna till föredrag och presentationer av medlemmar eller andra. Föreningen har också ordnat gemensamma resor för medlemmarna.

Diamanten upprätthåller en högklassig mentorverksamhet, vars målsättning är att stöda unga kvinnliga chefer i sina första ledarskapspositioner.

Vem leder Diamanten?

Diamantens styrelseordförande är Sara Eklund och vice ordförande Veronica Palmgren.  I styrelsen ingår också som medlemmar Nellie Nyberg (ekonomiansvarig), Micaela Thorström (program-ansvariga), Maria Sanmark (program), Minna Åkerholm (kommunikation) och Elisabeth Stenman-Haltia (styrelsediversitet). I den här sammansättningen inledde styrelsen sitt arbete efter årsmötet 2023.

Måste jag bli mentor om jag går med i Diamanten?

Mentorskapet är inte obligatoriskt men antagandet är att diamanter har en sådan erfarenhet att de har mycket att ge som mentorer och gärna vill dela med sig genom mentorskap. Vår målsättning är att kunna erbjuda en lämplig mentor åt 10-12 talenter varje år. Detta är möjligt om alla diamanter ställer sig till förfogande som mentorer med 3-5 års mellanrum.

Förbinder jag mig till någonting som medlem i Diamanten?

Varje medlem i föreningen förbinder sig att vid behov ställa upp som mentor eller åta sig förtroendeuppdrag inom föreningen. Förtroendeuppdrag kan vara t.ex. styrelse- eller utskottsuppdrag, att agera värdinna för olika sammankomster eller att på annat sätt bidra till föreningens verksamhet.

Kan jag nämna att jag är Diamant i min CV?

Det kan du och det är önskvärt att du gör det. Om du har en LinkedIn-profil, kan du gärna nämna det också där.

Vad skiljer Diamanten från andra nätverk?

Diamanten är det enda svenskspråkiga ledarskapsnätverket i Finland för kvinnor i ledande position inom alla samhällssektorer, såsom kultur, media, hälsovård, utbildning, företags- och finanssektorn samt den offentliga förvaltningen.

Hur kom Diamanten till?

Initiativet till nätverket togs år 2006 av Carola Teir-Lehtinen och Gunvor Kronman.  På den tiden var kvinnliga ledarskapsnätverk ovanliga i Finland, och inget av de som fanns omfattade alla samhällssektorer som Diamanten gör. Föreningen registrerades år 2012 och hade då ca 40 medlemmar. Idag har vi ca 100 medlemmar.

Vad är ”Kristallen”, som ofta nämns i Diamantensammanhang?

Kristallen är ett nätverk för de talenter som har ingått i Diamantens mentorprogram. Talenterna som antas till Diamantens mentorprogram blir automatiskt medlemmar i nätverket Kristallen. Kristallen är även en registrerad förening, som man kan ansöka om medlemskap i.

Kristallen verkar parallellt med Diamanten och ordnar möten 3-5 gånger om året, varav minst ett möte hålls tillsammans med Diamanten. På mötena har deltagarna möjlighet att diskutera kring aktuella frågor och ofta deltar en inbjuden inspiratör.

Om du har fler frågor får du gärna kontakta oss på diamanten@diamanten.fi

Diamantens historia

Diamanten grundades år 2006 som ett forum för ledande kvinnor från samhällets alla sektorer och registrerades som en förening år 2012. Initiativet till nätverket togs av Carola Teir-Lehtinen och Gunvor Kronman. Nätverket fick genast ett positivt bemötande och började med cirka 40 medlemmar. Idag har Diamanten ca 100 medlemmar med ledande positioner inom sin bransch.

"När vi grundade Diamanten fanns det ytterst få kvinnliga nätverk, åtminstone på seniornivå. De som fanns var oftast inom ett yrkesskrå. Vi ville få mervärde av att blanda representanter från samhällets alla sektorer. Där är vi ganska unika fortfarande tror jag, och det är definitivt en styrka"

-  Carola Teir-Lehtinen.

Om Kristallen

Kristallen grundades år 2007 som ett nätverk för de talenter som deltagit i Diamanten i Finlands mentorprogram. I april 2015 grundades föreningen Kristallen i Finland r.f. 

Föreningen är allmännyttig och dess syfte är att erbjuda kvinnor i början och mitten av sin karriär ett forum för personlig och professionell utveckling. Föreningen har ca 50 medlemmar och under årens lopp har över 80 driftiga kvinnor deltagit i mentorprogrammen.

Kristallen verkar parallellt med Diamanten och ordnar träffar såsom temaluncher och föreläsningstillfällen 3-5 gånger om året. Ett evenemang per år anordnas tillsammans med Diamanten. Vid  träffarna har deltagarna möjlighet att diskutera kring aktuella frågor och ofta deltar en inbjuden inspiratör. Kristallen har också deltagit i Diamantens studieresor till St. Petersburg, Stockholm och Köpenhamn.

Kristallens verksamhet leds av styrelsen som består av fem medlemmar. Den nuvarande ordföranden är Johanna Hannus och de övriga medlemmarna är Susanna Varsanpää (vice ordförande), Johanna Karvonen (sekreterare och kommunikationsansvarig), Michaela Böckelman (kassör och kontaktperson till Diamanten).

Man kan kontakta Kristallens styrelse via adressen kristallenfinland@gmail.com.

Vill du veta mera om Diamanten i allmänhet eller föreningens mentorprogram?

Mera information om Diamanten: diamanten@diamanten.fi

Mera information of Diamantens mentorprogram: diamanten.mentoring@diamanten.fi